Menetelmät
Julkaistu
4.10.2022

Mobiilioppimisen perusteet – mistä hyvä oppimiskokemus syntyy?

Mobiilioppiminen on ilmiönä ollut pinnalla jo pitkään. Kuitenkin vasta viime vuosien aikana siitä on muodostunut aidosti toimiva osa henkilöstön koulutusta ja sen hyödyntämisestä on tullut arkipäivää. Tämän taustalla on pitkälti menetelmien, osaamisen ja teknologian kehitys sopivaan pisteeseen.

 

Mobiilioppimista suunniteltaessa tuleekin pohtia sitä, mihin käyttöön oppimiskokonaisuus on tulossa ja kuinka ratkaisu tukee koulutuksen tavoitteita. Mobiilioppimisratkaisu on usein toimiva menetelmä erityisesti silloin, kun koulutus halutaan toteuttaa mahdollisimman joustavasti sekä ajan että paikan suhteen.

 

Kun opiskeltava sisältö on saatavilla puhelimessa, on sen läpikäyminen joustavampaa ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelu ei vaadi tietokoneen äärellä istumista eivätkä opiskelijat ole sidottuina tiettyyn ennalta määrättyyn aikatauluun. Samalla on myös mahdollista tavoittaa aiempaa laajempia kohderyhmiä.

 

Esimerkiksi suuret organisaatiot, joissa ihmiset liikkuvat ja tekevät töitä useissa eri sijainneissa ja useaan eri aikaan, voivat hyötyä merkittävästi mobiileista oppimisratkaisuista. Niiden avulla voidaan tarjota joustava, tehokas ja kaikille saatavilla oleva tapa suorittaa koulutukset ilman muihin koulutusmenetelmiin liittyviä rajoitteita.

 

Mitä laadukkaan mobiilioppimisratkaisun suunnittelu vaatii?

 

Laadukkaan mobiilioppimiskokonaisuuden suunnittelu edellyttää perinteisiin verkkokursseihin verrattuna hienojakoisempaa käytettävyyttä ja tarkempaa otetta yksityiskohtiin, sisältöihin sekä tekniseen toteutukseen.

 

Käyttäjäystävällisyys on mobiilin oppimiskokemuksen lähtökohta

Samalla tavoin kuin muidenkin digitaalisten oppimisratkaisujen kanssa, käyttäjäystävällisyys on olennainen lähtökohta. Mikäli oppimiskokonaisuuden läpikäyminen on liian haastavaa, vaikeaselkoista tai epäintuitiivista, sillä ei tulla saavuttamaan haluttuja tuloksia. Tämän vuoksi käyttäjäystävällisyyden merkitys on vieläkin olennaisempi kuin perinteisissä verkkokoulutusratkaisuissa.

 

Hyvänä tavoitteena voidaan pitää tilannetta, jossa opiskelijalla on kokonaisuuden läpikäytyään sellainen tunne, että kaikki toimi kuten pitikin. Tälle kokemukselle ei välttämättä ole yksittäisiä absoluuttisia perusteita, vaan se syntyy hiomalla kokonaisuus pieniä osia myöten toimivaksi. Laadukasta käyttökokemusta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota mm. itse käyttöliittymään, sisältöjen toimivuuteen sekä tekniseen toimivuuteen. Mikäli yksikin näistä pettää, oppimiskokemus on vaarassa.

 

Hyvä käyttäjäkokemus ei onnistu ilman teknistä sujuvuutta

 

Käyttäjäystävällisen mobiilioppimisratkaisun tulee olla teknisesti sellainen, että sitä on sulavaa käyttää kaikilla laitteilla ja kaikissa tilanteissa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kaikki käytettävät interaktiot toimivat moitteetta ja oppimiskokonaisuuden läpikäyminen onnistuu ilman viiveitä tai muita sisällön läpikäyntiin liittyviä hämmennyksiä.

 

Tekninen toimivuus ei siis tarkoita pelkästään mahdollisuutta toteuttaa erilaisia menetelmiä mobiilissa, vaan kyse on pikemminkin eri menetelmien sujuvuudesta. Olennaista on esimerkiksi mahdollisuus suorittaa osa koulutuksesta mobiililaitteella ja vaihtaa sulavasti laitetta myöhemmin johonkin toiseen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että menetelmät toimivat halutulla tavalla laitteesta riippumatta – eli koulutusta ei kannata suunnitella esim. pelkästään uusimmille puhelimille tai tableteille sopivaksi.

Sisällön tulee soveltua mobiiliin ja tukea mikro-oppimista

 

Uusimmat mobiilioppimisen ratkaisut mahdollistavat opetettavan sisällön kokonaisvaltaisen siirron mobiiliin. Tässä on kuitenkin olennaista hahmottaa, miten sisältöä todellisuudessa kulutetaan sekä missä suhteessa erilaista sisältöä kannattaa hyödyntää.

 

Näkemyksemme mukaan mobiilioppimisen parhaat ratkaisut perustuvat erityisesti eri sisältöjen hyödyntämiseen keskenään sopivassa suhteessa. Oppimisen kannalta on tärkeää, että kokonaisuus pitää sisällään eri menetelmiä, kuten videoita, interaktioita sekä luettavaa tekstiä. Näiden täytyy kuitenkin myös toimia saumattomasti yhteen ja ne tulee toteuttaa mobiilikäytön ehdoilla. Yksi parhaimmista tavoista toteuttaa mobiileja oppimiskokonaisuuksia, on rakentaa ne ns. mikromoduulien ympärille.

 

Mikro-oppimisella– tai mikromoduulien hyödyntämisellä – tarkoitetaan oppimiskokonaisuuden koostamista pienistä ja nopeasti läpikäytävistä elementeistä. Mobiilioppimisessa mikromoduulit ovat toimiva tapa toteuttaa sekä laajoja että tiiviimpiäkin koulutuksia. Kun sisällön eri osat jakautuvat itsenäisiin, selkeisiin sekä nopeasti läpikäytäviin moduuleihin, opiskelijan on helpompi käydä koulutus läpi joustavasti ja omaehtoisesti. Tällöin mobiilioppimisen tärkeimmistä hyödyistä voidaan ottaa kaikki irti.

 

Mobiilioppimisen suunnittelu pähkinänkuoressa:

 

Käyttäjäystävällisyys

  • Käyttäjäkokemuksen tulee olla kokonaisvaltaisesti miellyttävä. Tässä onnistutaan, kun sisällöt, käyttöliittymä ja tekninen toteutus toimivat saumattomasti yhdessä.

 

Tekninen toimivuus

  • Mobiilin oppimisratkaisun tekninentoimivuus pitää olla ennen kaikkea toimintavarma ja sulava. Niin interkatiot,yksittäiset sisällöt kuin myös laitekohtaiset vaatimukset tulee huomioida teknisessä toteutuksessa.

Sisältö ja mikro-oppiminen

  • Mobiilisisältöjen suunnittelussa on tärkeää hyödyntää sopivia menetelmiä keskenään sopivassa suhteessa.
  • Mikromoduuleihin perustuvat kokonaisuudet ovat toimivimmaksi osoittautunut ratkaisu mobiilioppimiseen.

 

 

 

 

Yli 1 000 000 koulutettua henkilöä vuodesta 2006.

© 2021 Context Learning Finland Oy