Learning design
Julkaistu
4.10.2022

Älä kerro, että hauki on kala ja jatka kysymällä: Onko hauki kala? – Harjoitteiden suunnittelu verkko-oppimisessa

Harjoitteiden rooli osana digitaalista oppimista on äärimmäisen tärkeä. Harjoitteet ovat useimmissa verkko-oppimiskokonaisuuksissa yksi merkittävimpiä seikkoja opiskelijan aktivoinnin ja koulutuksen vaikuttavuuden kannalta. Onnistuneet harjoitteet haastavat opiskelijaa sekä tekevät eron sen välillä saavuttaako koulutus halutut tavoitteet – vai ei.

Miten harjoitteita kannattaa lähteä suunnittelemaan?

 

Kuten monessa muussakin asiassa, myös verkko-oppimisessa käytettävien harjoitteiden suunnittelu kannattaa aloittaa mittaamisella. On tärkeää selvittää, mitä opiskelijan tulee koulutuksen jälkeen ymmärtää ja lähteä suunnittelemaan harjoitteita sen pohjalta. Tämän jälkeen on mahdollista luoda koulutus, joka tähtää tärkeimpien asioiden kiteyttämiseen ja auttaa opiskelijaa omaksumaan olennaisimmat seikat halutuista asioista.

 

Määrittele sopiva haastavuustaso ja aktivoi opiskelijaa

 

Mikäli halutaan, että harjoitteet aidosti tukevat oppimista, niiden tulee olla riittävän haastavia sekä aktivoida opiskelijaa mieleenpainuvalla tavalla. Haastavuustason määrittelyyn vaikuttaa mm. kohderyhmän osaaminen sekä koulutuksen tavoitteet. Liian haastavat harjoitteet eivät tietyssä pisteessä enää edistä oppimista, vaan useimmiten johtavat turhautumiseen ja jopa mahdollisesti koulutuksen keskeytykseen. Äärimmäisen helpot harjoitteet eivät taas tue oppimista, eivätkä aktivoi opiskelijaa ajattelemaan opeteltavaa asiaa.

 

Opiskelijan aktivoinnin suhteen, on puolestaan olennaista, että harjoitteet eivät keskity pelkästään kertaamaan jo läpikäytyjä asioita, vaan aidosti haastavat opiskelijaa pohtimaan mistä asiassa on kyse. On turhaa kertoa ensin, että hauki on kala ja tämän jälkeen kysyä: Onko hauki kala? Sen sijaan harjoite, joka saa opiskelijan pohtimaan testattavaa asiaa syvällisemmin sekä hyödyntämään oppimaansa, edesauttaa aidosti sisäistämään opeteltavan asian – ei pelkästään kertaamaan sitä.

 

Älä kahliudu teknisiin rajoitteisiin ja valmiisiin toimintamalleihin

 

Pedagogisen suunnittelun lisäksi, sujuva ja tarkoituksenmukainen tekninen toteutus on jokaisen onnistuneen digitaalisen oppimiskokemuksen perusta. Tämä pätee vahvasti myös toimivien harjoitteiden suunnittelussa. On tärkeää kyetä luomaan ratkaisu, joka aidosti tukee koulutuksen tavoitteita ja mahdollistaa opiskelijan aktivoinnin.

 

Verkkokoulutusta voidaan hyödyntää laajasti hyvinkin erilaisten asioiden opiskeluun, tällöin on yhtä lailla tarpeen pystyä mukauttamaan sen sisältämät harjoitteet kontekstiin sopiviksi. Toisinaan yksinkertaiset monivalintakysymykset ovat erittäin toimiva ratkaisu, toisinaan taas voi olla tarpeen käyttää vuorovaikutteisempia menetelmiä, esim. simulaatioharjoitteita. Olennaista on, ettei koulutuksen suunnittelussa kahliuduta valmiisiin toimintamalleihin ja ratkaisuihin laadukkaan oppimiskokemuksen kustannuksella.  

 

Jos kaipaat apua verkkokoulutuksen suunnittelussa, kysy lisää täältä.

Yli 1 000 000 koulutettua henkilöä vuodesta 2006.

© 2021 Context Learning Finland Oy